ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು

MYSURU URBAN DEVELOPMENT AUTHORITYರಾಜಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರವರು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಮಂಡಳಿ ಮೈಸೂರು. ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷ - 1902 MUDA1

MUDA DETAILS

Latest News

Coming Soon...
Coming Soon...
Coming Soon...

Notifications

Contact

Location :

MUDA, Jhansi Rani Lakshmi Bai Rd, Chamarajapura, Chamarajapuram Mohalla, Lakshmipuram, Mysuru, Karnataka 570005

Help Line :

7406655006, 7406655007, 7406655008, 7406655009

Loading
Your message has been sent. Thank you!